Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
30. 1. 2023
Lepšia budúcnosť musí začať energetickým manažmentom

Udržateľnosť začína energetickým manažmentom

Za posledné roky veľa spoločností pracovalo na znižovaní nákladov a znižovaní dopadov ich činnosti na životné prostredie. Výskumy ukazujú, že ak svet do roku 2050 nedosiahne nulové emisie, klimatické podmienky sa budú rapídne zhoršovať. Žiaden podnik si preto na ceste k európskym métam ESG* nemôže dovoliť váhať. Každá cesta začína prvým krokom, a tým sa ukazuje riešenie kategórií emisií Scope 1 a Scope 2. Spoločnosti môžu viacero míľnikov dosiahnuť prostredníctvom interných opatrení v oblasti energetického manažmentu.

Emisie Scope 1 (priame emisie) pochádzajú z budov alebo zariadení, ktoré spoločnosť vlastní alebo kontroluje. Emisie Scope 2 sú nepriame emisie z nakupovanej energie (elektrina, teplo, para či chladenie). Vzhľadom na naliehavosť záverov Parížskej dohody ako je obmedzenie nárastu priemernej globálnej teploty na menej ako 2 °C nad úroveň pred industrializáciou, predstavujú emisie Scope 1 a Scope 2 najdostupnejšie príležitosti na zníženie uhlíkovej stopy prostredníctvom energetického manažmentu. Pre úplnosť dodajme, že emisie kategórie Scope 3 sú ďalšie nepriame emisie, ktoré nespadajú pod Scope 2, teda napríklad emisie spojené s ukladaním odpadu na skládku. Ich zníženie sa musí udiať v celom dodávateľskom reťazci a zahŕňa celú uhlíkovú stopu spoločnosti.

Zjednodušene povedané: lepšia budúcnosť musí začať energetickým manažmentom.

Všetko sa začína energiou

Dnešné hospodárstvo naďalej vplýva na produkciu CO2 a musí sa rýchlo transformovať – ide o prechod, ktorý berie ako východiskový bod spotrebu a výrobu energie. Lídri v oblasti komerčných nehnuteľností si uvedomujú, že v roku 2019 predstavovali stavby až 40% globálnej spotreby energie a produkovali 33% globálnych energetických emisií CO2.  Partneri realitno-konzultačnej spoločnosti CBRE to tiež vnímajú, pričom viac ako tretina z jej top 75 firemných klientov sa stotožnila s plánmi na dosiahnutie transformácie.

Správny prístup k energiám môže odlíšiť spoločnosť od jej konkurencie. Ide prístup, ktorý musí zahŕňať špičkovú správu aktív, monitorovanie systémov budov a obstarávanie energie. Okrem podpory cieľov v oblasti energetiky a udržateľnosti klientov si spoločnosť CBRE cení tento holistický prístup aj interne. V roku 2020 oznámila svoj vlastný cieľ, pričom sa zaviazala k 79% zníženiu emisií produkovaných nájomníkmi do roku 2035, k dosiahnutiu 100 % obnoviteľnej energie do roku 2025 a prechodu celého svojho vozového parku na elektrické vozidlá.

Poučenie z pandémie: Investícia do energeticky úspornej infraštruktúry sa vypláca

Globálna pandémia si vyžiadala naliehavejšie a nie vždy ekologické zmeny v oblasti energetického manažmentu. Spoločnosti museli lepšie porozumieť úlohe kvality ovzdušia ako kritickej zložke komfortu, produktivity a bezpečnosti zamestnancov. To znamenalo, že ciele energetickej efektivity a úspor sa podriadili dosiahnutiu zvýšených nárokov zamestnancov na zdravé ovzdušie. Žiaľ sa premietli aj do zvýšených nákladov na energie. Našťastie technologické inovácie ako napr. lepšia diagnostika a detekcia energetických strát, umožnili firmám zásadne znížiť energetickú potrebu ešte pred pandémiou. Inovácie spoločne smerujú k jedinému cieľu: nulovým emisiám CO2.

„V posledných rokoch sa objavilo niekoľko hnacích síl znižovania nákladov, napríklad dekarbonizácia obstarávaných a používaných verejných služieb, decentralizácia miestnych energetických potrieb tam, kde sú realizovateľné riešenia mimo siete, a technológie podporujúce automatizovanú detekciu porúch a efektívnu diagnostiku zlyhaní správy budov,“ vysvetľuje Joseph Gomez, CBRE, ESI Smart Buildings Business Leader pre región EMEA a zdôrazňuje, že tieto investície môžu dosiahnuť úspory v takej výške, že dokážu kompenzovať vplyv iných neočakávaných narušení podnikania.

Cesta k nulovým emisiám

Spoločne tieto inovácie ukazujú cestu k nulovým emisiám uhlíka. Ale bez jasného plánu môžu byť čiastkové investície do inovácií sklamaním. „Všetko závisí od vašej metodológie, a preto sme strávili toľko času zdokonaľovaním tej našej,“ hovorí Patrick Johanning, Senior Managing Director CBRE Asset Performance and Energy Excellence Services (APEX) a pokračuje: „Na ceste k uhlíkovej neutralite postupujeme po fázach. Aj keď sa riešenia líšia podľa veľkosti a zamerania klienta, náš energetický tím sa v prvej fáze zvyčajne zaoberá účtami za energie a obstarávaním, následne v druhej fáze systémami správy budov a automatizáciou, ako aj modernizáciou centrálnej elektrárne. Treťou fázou je inštalácia riešení pre získavanie obnoviteľnej energie a nasadenie inteligentných budov a napokon 4. fáza zahŕňa neustále zlepšovanie a diaľkové ovládanie zariadení po dosiahnutí uhlíkovej neutrality.“ CBRE priamo spravuje 1,4 miliardy USD výdavkov klientov na energie pre 55 podnikových účtov prostredníctvom programov Energy and Sustainability, ktoré pokrývajú viac ako 8 000 lokalít.1 Tento proces vedie k signifikantnému zníženiu emisií a úspore energie.

„Od roku 2017 sme zaznamenali viac ako 398 miliónov USD v úsporách nákladov na energiu pre viac ako 60 podnikových účtov v Severnej Amerike2 a zaznamenali sme 1,5 miliardy libier (680 000 ton) úspor emisií CO2 v priemere za 660 MSF3,“ hovorí John Hagen, Global Senior Managing Director for Asset Performance and Energy Excellence Services a dodáva: „Len v roku 2020 sme zaznamenali viac ako 125 miliónov USD v úsporách nákladov na energiu4 len pre podnikové účty v Severnej Amerike a namerali sme 368 miliónov libier (167 tisíc ton) zníženia emisií CO2 na ploche 531 miliónov štvorcových stôp5.“

Zhromažďovanie údajov o aktívach a zlepšovanie výkonnosti

Náklady na správu budov spojené s „kontrolovateľnými“ výdavkami za energie a prevádzkovými nákladmi spojenými s opravou a údržbou predstavujú iba malú časť skutočných výdavkov na prevádzkovanie budovy. Zvyčajne za zabúda na skryté náklady, ako sú núdzové kapitálové výdavky, stúpajúce ceny energií, nadbytočná údržba a emisie CO2. Zjednodušene povedané, metodické riešenie celkových nákladov na vlastníctvo majetku (Asset total cost of ownership = ATCO) vytvára predpoklady pre lepší energetickým manažment a prevádzkyschopnosť spolu so znížením emisií a kapitálových výdavkov. Program výkonnosti aktív, ako je napríklad APEX, zhromažďuje údaje o aktívach klientov. APEX na základe údajov spolupracuje s klientom a pomáha porozumieť reprodukčnej hodnote majetku a zapojiť sa do krátkodobého a dlhodobého predikovania kapitalizácie majetku. Potom pomocou poznatkov založených na údajoch odvodených z technologickej platformy, ako je Asset Insight, môže tím APEX spolupracovať s klientom na rozvoji pochopenia nákladov na nahradenie aktív a zapojiť sa do presných krátkodobých a dlhodobých kapitálových prognóz.

Priemerný vek komerčnej nehnuteľnosti v USA je 53 rokov, pričom niekedy chýba kapitál na financovanie modernizácie energetickej infraštruktúry potrebnej na splnenie požiadaviek udržateľnosti. Oneskorené investovanie do obnovy majetku môže zvýšiť náklady OPEX a CAPEX o 400% až 1 500%. Všeobecne platí, že aktíva, ktoré presahujú dobu životnosti, spotrebúvajú o 30-50% viac energie a emisií ako nové aktíva.6

„Jedna z hroziacich výziev v sektore nehnuteľností súvisí so zvyšujúcim sa počtom zastaraného vybavenia budov, ako sú napríklad systémy HVAC. Tie sa buď blížia ku koncu životnosti alebo už prekračujú odporúčanú dobu používania,“ hovorí John Hagen a dodáva: „Postupne sa zastarané vybavenie kumuluje, čo vedie k oveľa vyšším budúcim výdavkom, keď tieto technológie úplne zlyhajú. Všetky poruchy zariadení negatívne ovplyvňujú prevádzku a niektoré môžu úplne znemožniť používanie budovy.“

Po vytvorení presného súboru údajov o aktívach a vypracovaní referenčných hodnôt vhodných pre program sa môže začať s výmenou aktív / technológií. Uskutočnenie strategických investícií v tejto fáze môže zmeniť celkové smerovanie firmy a poskytnúť dostatočný impulz pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Program Efficiency-as-a-Service (EaaS) spoločnosti CBRE preinvestoval sumu 117 miliónov USD, čo predstavuje až 559 klientskych projektov7. Investície za posledné tri roky boli zamerané na modernizáciu alebo inštalovanie strešných jednotiek HVAC (RTU), riadenia BMS, inteligentných zavlažovacích systémov a ďalších technológií.

Systémy automatizácie budov a inteligentné budovy

Prepojením, meraním a monitorovaním všetkých hlavných systémov možno dosiahnuť okamžité zníženie nákladov na údržbu a zvýšenie energetickej efektivity. Spoločnosť CBRE nedávno spolupracovala s významným e-shopom s cieľom integrovať udržateľné technológie a procesy do expanzie obchodníkových kľúčových objektov. Meranie a overovanie na mieste ukázalo, že systém dosiahol konzistentné zníženie spotreby energie o viac ako 20 %8. Pomocou správy údajov a technológie inteligentnej budovy pomohla spoločnosť CBRE tomuto klientovi znížiť spotrebu energií a zlepšiť nákladovú a energetickú efektívnosť a zároveň podporiť trvalé zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov v súvislosti s osvetlením a kvalitou vzduchu.

Zlepšenie hospodárenia s energiou sa môže uskutočniť aj mimo maloobchodných priestorov. Pre kanadskú štátnu agentúru s portfóliom zahŕňajúcim 20 miliónov štvorcových stôp nehnuteľností vyvinula spoločnosť CBRE riešenie systémov automatizácie budov (BAS), ktoré monitoruje 120 000 analytických senzorov a 20 000 poplachových systémov. Riešenie BAS dosiahlo úspory energií v miliónoch USD ročne, a to detekciou a opravou „fantómových záťaží“ v energetickej sieti štátnej agentúry, pričom vo viac ako 40 % prípadov riešilo problémy s aktívami na diaľku.9

V oboch prípadoch spoločnosť CBRE zabezpečila, že rozhodnutia o investíciách do aktív a technológií viedli k jedinému bodu neustáleho zlepšovania: k optimalizácii znižovania spotreby energie a úsporám nákladov.

CBRE nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Altus Power, ktorá môže klientom pomôcť pri realizácii projektov s využitím fotovoltaiky a ďalších riešení pre získavanie čistej energie. Altus Power sa stala verejnou obchodovanou spoločnosťou prostredníctvom fúzie s akvizičnou spoločnosťou (SPAC), ktorú sponzoruje CBRE. V čase partnerstva Altus prevádzkoval 200 zariadení s výkonom 265 megawattov, avšak predpokladá, že tento počet do roku 2024 vzrastie na 1 685 megawattov.

Vezmite si to so sebou

Spoločnosti priznávajú, že majú povinnosť investovať do uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Programy a technológie energetického manažmentu CBRE prinášajú klientom úspory v rámci celej uhlíkovej stopy, pretože im navrhujeme a budujeme budúcnosť so skutočne integrovaným prístupom. Riešenie emisií v kategóriách Scope 1 a Scope 2 prostredníctvom obstarávania obnoviteľnej energie, modernizácie budov a dokonca aj výroby energie z obnoviteľných zdrojov priamo v budovách (napr. solárne panely na streche) predstavuje nevyhnutný krok v procese pre všetky spoločnosti, ktoré sa snažia dosiahnuť nulové emisie.

1 Zdroj: CBRE Bill Pay Analytics, 2021.

2, 3, 4, 5 Zdroj: CBRE Asset Performance and Energy Excellence Group, 2021.

6 Zdroj: CBRE's Capital Planning Partner: R&K Solutions, 2021.

7 Zdroj: CBRE Redaptive, 2021.

8, 9 Zdroj: CBRE ESI, 2021.

https://www.cbre.com/insights/articles/sustainability-starts-with-energy-management